Cookie beleid ESTO

De website van ESTO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement

Artikel1: Naam en zetel

De vereniging draagt de naam: Eendracht Strekt Tot Overwinning (E.S.T.O.)

Zij is gevestigd te Bodegraven. De kleuren van de vereniging zijn geel-wit-zwart.

Artikel 2: Duur, doel en middelen ter bereiking van het doel

De duur van de vereniging, haar doel en de middelen waarmee zij dit doel tracht te bereiken zijn omschreven in art. 2, 3 en 4 van de statuten.

Artikel 3: Leden en donateurs

De vereniging bestaat uit:

 1. Ereleden en leden van verdienste

 2. Werkende leden, onderverdeeld in

* spelende leden

Senioren

Junioren

Pupillen

Ieniemienies

* niet spelende leden

3. Donateurs

Artikel 4 Ereleden, leden van verdienste en donateurs

Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden; op voordracht van het bestuur of van 10 stemgerechtigde leden; door de algemene ledenvergadering benoemd met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Donateurs zijn zij die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Zij zijn niet gerechtigd tot deelname aan oefeningen en wedstrijden en mogen evenmin een functie in de vereniging bekleden.

Zij hebben geen stemrecht

Artikel 5 Werkende leden

Werkende leden zijn gerechtigd aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen en/of enige functie in de vereniging te bekleden, met inachtneming van nader vast te stellen leeftijdgrenzen.

Zij worden onderverdeeld in:

 • Spelende leden. Deze worden onderverdeeld in:
 • Senioren Leeftijdscategorie ouder dan 19 jaar Dit zijn leden die op 1 augustus van het verenigingsjaar jaar 19 jaar of ouder zijn en die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen en enige functie in de vereniging te bekleden (senioren).
 • Junioren. Leeftijdscategorie 12-19 jaar Leden die op 1 augustus van het verenigingsjaar 12 jaar of ouder zijn maar de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt.
 • .Pupillen. Leeftijdscategorie 5-12 jaar leden die op 1 augustus van het lopende jaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, en binnen 3 maanden na aanmelding de leeftijd van 6 jaar zullen bereiken.
 • Ieniemienies. Leeftijdscategorie 5 jarigen. Leden die op 1 augustus van het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 5 jaar hebben maar de leeftijd van 6 jaar nog niet bereikt hebben.
 • Niet spelende leden, die niet gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen, doch wel enige functie in de vereniging mogen bekleden met inachtne-ming van vast te stellen leeftijdgrenzen.

Artikel 6 Verkrijging van het lidmaatschap

Het werkend lidmaatschap wordt verkregen door aanvraag bij de daartoe gemachtigde functionarissen

Minderjarigen hebben hiertoe toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.

Het bestuur kan besluiten de aanvraag niet te accepteren.

Aanvragen wordt gedaan door invulling van en ondertekening van een door het bestuur ter beschikking te stellen formulier, waarbij gevorderd kan worden dat de in het formulier verstrekte gegevens met bewijzen worden gestaafd.

Indien tot toelating besloten wordt, wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan aanvrager, met vermelding van datum van ingang, rechten en verplichtingen.

Door het verkrijgen van het lidmaatschap worden tevens de bepalingen t.o.v. de K.N.V.B., zoals genoemd in de statuten van toepassing.

Art.7 Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. opzegging van het lid;
 2. overlijden van het lid;
 3. royement
 4. afvoering van de ledenlijst wegens niet betalen van de contributie

Ad a)

Opzegging dient te geschieden tenminste een maand voor het einde van het verenigings-jaar aan de secretaris of een daartoe aangewezen ledenadministrateur.

Het lidmaatschap eindigt tegelijk met het eind van het verenigingsjaar waarin wordt opgezegd. Financiële verplichtingen blijven bestaan voor het gehele lopende verenigingsjaar evenals de daaruit voortvloeiende rechten.

Tussentijdse beëindiging kan door het bestuur worden toegestaan per 1 januari van het lopende verenigingsjaar, met door het bestuur vast te stellen bepalingen t.a.v. financiële verplichtingen.

Ad b)

Royement door het bestuur, wegens wangedrag zowel in als buiten de vereniging, waardoor de vereniging wordt benadeeld dient te worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen.

Ad d)

Afvoering van de ledenlijst wegens het niet betalen van de contributie geschiedt door het bestuur.

Art. 8 Stemgerechtigde leden

Stemgerechtigd zijn:

- spelende leden van 18 jaar of ouder (peildatum 1 juli)

- niet spelende leden van 18 jaar of ouder

- ereleden en leden van verdienste die tevens werkend lid zijn

Ereleden en leden van verdienste zijn die niet tevens werkend lid zijn, zijn gerechtigd de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin een adviserende stem.

 

Art. 9 Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni

Art. 10 Bestuur

Het bestuur bestaat uit de voorzitter met tenminste 4 leden. Bestuursleden dienen tenminste 18 jaar te zijn. De functies van secretaris en penningmeester kunnen tot één functie worden gecombineerd.

De leden van het bestuur worden op de algemene ledenvergadering uit en door de stemgerechtigde leden gekozen voor een termijn van twee jaar. De vervanging van bestuursleden bij ziekte, ontstentenis en/of tussentijds neerleggen van de functie wordt bij bestuursbesluit geregeld.

Het bestuur is gemachtigd om naast elk bestuurslid een ‘schaduw lid’ te benoemen die gerechtigd is bestuursvergaderingen bij te wonen en het bestuurslid te assisteren bij zijn taken. Hij is niet bevoegd tot het nemen van beslissingen.

Het is bestuursleden of ‘schaduwbestuursleden’ niet toegestaan om buiten de vergadering mededeling te doen omtrent hetgeen besproken is, behalve degene die hiertoe opdracht van het bestuur heeft gekregen.

Art. 11 Bestuurstaken

Het bestuur heeft tot taak het verenigingsbelang binnen de kring van haar bevoegdheden in haar gehele omvang te behartigen en de vereniging in en buiten haar rechten te vertegenwoordigen.

Art. 12 Voorzitter

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijke reglement en alle verdere regelingen en bepalingen.

Hij draagt zorg voor een juiste taakvervulling van bestuursleden, commissieleden en andere functionarissen. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.

Hij leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene ledenvergadering daarin wijziging aan te brengen

Hij heeft het recht beraadslagingen te doen beëindigen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te doen hervatten indien e meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden dit verlangt.

Hij is gerechtigd alle commissievergaderingen bij te wonen.

Art. 13 De secretaris – De Penningmeester

De secretaris kan zich voor de uitvoering van werkzaamheden laten bijstaan door een door het bestuur aangewezen en benoemde ledenadministrateur. Laatstgenoemde voert taken uit onder verantwoordelijkheid van de secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging en het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden door hem ondertekend namens de vereniging. Hij is verplicht van alle uitgaande stukken afschrift te behouden. Hij brengt een jaarverslag uit. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.

De secretaris of de ledenadministrateur voeren voorts de volgende taken uit:

Hij houdt een ledenlijst bij, waaruit ieders lidmaatschap of donateurschap dient te blijken. Hij ontvangt aanvragen van nieuwe leden en donateurs een draagt zorg voor de registratie en bekendmaking aan commissies en/of functionarissen voor wie dit van belang is.

De penningmeester kan zich laten bijstaan door een door het bestuur aangewezen finan- ciele commissie. Laatstgenoemde voert taken uit onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de inning van contributies en donaties. Hij is verantwoordelijk voor een goede boekhouding van ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en laten der vereniging steeds direct worden gekend.

Betalingen worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties. Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijken van de lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regels.

Binnen zes weken na het verstrijken van het verenigingsjaar brengt hij verslag uit van zijn beheer aan het bestuur., vergezeld van een

 • Balans en Exploitatierekening

 • Begroting voor het nieuwe verenigingsjaar

De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd door de algemene ledenvergadering. Hij is verplicht de kascommissie inzage te geven van de kas, boeken en bescheiden en alle inlichtingen te verschaffen welke deze commissie van hem verlangd. Gelijke verplichting bestaat jegens het bestuur wat hem t.a.t. ter verantwoording kan roepen.

Het bestuur kan het beheer van andere financiële zaken dan de verenigingskas overdragen aan andere functionarissen, die voor hun beheer persoonlijke verantwoording verschuldigd zijn aan het bestuur.

De kascommissie heeft tot taak deze financiële zaken eveneens in haar controle te betrekken.

Art. 14 Overige bestuursleden

De voorzitters van de jeugdcommissie en van de terrein/accommodatie-commissie zijn uit hoofde van hun functie bestuurslid

Het bestuur bepaalt welke taak ieder der overige bestuursleden in het bijzonder zullen hebben.

Art. 15 Dagelijks bestuur

Het bestuur kan uit haar midden een dagelijks bestuur aanwijzen, gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Dat die zaken behandelt welke geen uitstel gedogen, alsmede zake welke aan hen worden opgedragen.

Bij zaken welke het specifieke terrein van een van de overige bestuursleden betreffen dient deze in de behandeling daarvan te worden betrokken, tenzij directe afwikkeling hierdoor niet mogelijk zou zijn.

Het dagelijks bestuur dient haar besluiten op de eerstvolgende bestuursvergadering mede en vraagt bekrachtiging daarvan

Art. 16 Algemene Ledenvergadering

Tussen 1 juli en 31 december wordt de jaarlijkse de Algemene Ledenvergadering gehouden. Aankondiging hiervan wordt minstens 14 dagen voorafgaande aan de vergadering door het bestuur kenbaar gemaakt. Dit gebeurt door een schriftelijke oproeping door de secretaris, waarin tevens de te behandelen onderwerpen worden vermeldt.

Een algemene ledenvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet tenminste 10%

van de stemgerechtigde leden de presentielijst heeft getekend.

Indien het vereiste aantal leden ontbreekt, zal een nieuwe algemene ledenvergadering worden uitgeschreven die tot besluitneming bevoegd is, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

Deze vergadering dient eveneens tenminste 14 dagen voorafgaande aan de bijeenkomst schriftelijk bijeen geroepen te worden.

De algemene ledenvergadering heeft het recht:

 • voorstellen te doen en/of deze te wijzigen

 • opheldering te vragen

Zij is toegankelijk voor alle stemgerechte leden, alsmede ereleden en leden van verdienste.

Art.17 Agenda

Op de vergadering als bedoeld in artikel 16 zal naast eventueel andere onderwerpen in ieder geval worden geplaatst:

- jaarverslag secretaris

- jaarverslag penningmeester

- begroting komend verenigingsjaar

- verkiezing bestuursleden

- bekrachtigen van benoemde commissies

Art. 18 Kandidaten

Indien er in het bestuur een vacature is vermeldt de aankondiging van de algemene ledenvergadering de voor deze functie door het bestuur voorgestelde kandidaat. Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10 leden worden voorgedragen, mits daarvan voor de opening van de vergadering melding wordt gedaan aan de voorzitter. Deze melding dient te worden vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

Zijn geen tegenkandidaten aangemeld dat wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur voorgedragen kandidaat als gekozen.

Kandidaten kunnen worden gekozen voor de functie waarvoor zij kandidaat zijn gesteld.

Art. 19 Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Een buitengewone algemene ledenvergadering kan door het bestuur worden uitgeschreven. Het bestuur is daartoe verplicht indien tenminste 25% van de stemgerechtigde leden hier, schriftelijk om heeft gevraagd, met opgave van de te behandelen punten.

In dit geval dient de vergadering te worden gehouden binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

Geeft het bestuur hieraan geen gevolg dan zijn de leden zelf bevoegd tot oproeping, waarbij de secretaris verplicht is tot oproeping volgens de bepalingen van artikel 16.

Art. 20 Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen worden belegd naar de behoefte op voorstel van twee of meer bestuursleden. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden genomen door mondelinge stemming.

Art. 21 Commissievergaderingen

Commissievergaderingen worden belegd door de leider van de commissie of op voorstel van tenminste twee commissieleden. Een commissievergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet de helft van de commissieleden aanwezig is. Besluiten worden genomen door mondelinge stemmingen.

Art. 22 Schriftelijke stemmingen

De voorzitter der vergadering benoemt een stemcommissie van tenminste twee stemgerechtigde leden die zich ervan dienen te overtuigen dat het aantal stembiljetten gelijk is aan het aantal aanwezige stemgerechtigden leden; die de stembiljetten openen en de uitslag van de stemming bekend maken.

Van onwaarde zijn:

* stembriefjes die blanco worden ingeleverd

* stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen

* stembriefjes waarop meer of andere namen voorkomen dan de te verkiezen persoon

* stembriefjes die ondertekend zijn

Stremmen die van onwaarde zijn worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Art. 23 Benoemingen en besluiten

Tenzij een (gekwalificeerde) meerderheid in statuten of huishoudelijk reglement wordt vereist, worden benoemingen gedaan of besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. De voorzitter van de vergadering stemt niet mee.

Bij het staken van de stemmen bepaalt de stem van de voorzitter de uitslag van de stemming.

Bij stemming over personen kan de voorzitter één herstemming doen houden over diegenen die bij eerste stemming een gelijk aantal stemmen heeft behaald. Daarbij kan de voorzitter zelf meestemmen.

Art. 24 Commissies

Er zijn minimaal de volgende commissies:

A: seniorencommissie

B: kascommissie

C: terrein/accommodatiecommissie

D: jeugdcommissie

Andere commissie kunnen door de algemene ledenvergadering worden ingesteld of door het bestuur worden benoemd.

De commissie staat, ieder op het haar toegewezen terrein, het bestuur bij in de vervulling van haar taak. Een der commissieleden treedt op als voorzitter van de commissie. De commissies alsmede de samenstelling daarvan/leden daarvan worden door het bestuur benoemd en door de algemene ledenvergadering bekrachtigd.

Commissieleden dienen 16 jaar of ouder te zijn.

Art. 25 Seniorencommissie

Een der bestuursleden treedt op voorzitter van deze commissie. De seniorencommissie bestaat uit zoveel leden als het bestuur nodig acht. Zij is belast met het samenstellen van de door het bestuur aan te wijzen elftallen en de daarbij behorende administratie, kennisgevingen, communicatie e.d.

Art. 26 Kascommissie

De kascommissie bestaat uit minimaal drie leden. Zij houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en andere financiële verantwoordelijken. Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, boeken en bescheiden in te zien.

Van de uitkomst van haar onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur en de algemene ledenvergadering waarna zij de algemene ledenvergadering adviseert de penningmeester en andere financieel verantwoordelijken al dan niet decharge te verlenen voor hun beheer.

Art. 27 Terrein/accommodatiecommissie

Een der bestuursleden treedt op voorzitter van deze commissie. De commissie is belast met het onderhoud van terreinen, gebouwen en al wat daarbij hoort; het gebruiksklaar en beschikbaar maken van terreinen en speelmateriaal ten behoeve van vastgestelde wedstrijden, oefeningen en andere activiteiten.

Art. 28 Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit:

Voorzitter, tevens als zodanig bestuurslid, een jeugdsecretaris en/of wedstrijdsecretaris, een of meerdere jeugd coördinatoren en andere functionarissen die nodig zijn voor een goed leiden en/of aansturen van de jeugdafdeling.

Art. 29 Contributie

Door de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks op voorstel van de het bestuur de contributie van de leden en donateurs vastgesteld, evenals de wijze van betalen. Ereleden en leden van verdienste die tevens werkend lid zijn kunnen door het bestuur van betalen van contributie worden vrijgesteld.

Art. 30 Straffen

Het bestuur is bevoegd de volgende straffen op te leggen:

a) geldboeten: tevoren bij reglement vast te stellen op bepaalde overtredingen

en/of verzuimen

b) schorsingen: voor ten hoogste één jaar bij wangedrag in en buiten de vereniging

c) royement: wegens contributieachterstand van meer dan een half jaar, die niet

binnen één maand na aanmaning zijn voldaan op eet door het

bestuur vast te stellen wijze.

Alle straffen worden schriftelijk ter kennisneming van betrokkene gebracht. Gestraften kunnen bij de algemene ledenvergadering in beroep gaan tegen de hen opgelegde straf.

Reglement vastgesteld bij algemene ledenvergadering van oktober 2009.

M.G.L.Sinke

Voorzitter V.V. ESTO

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!