Jeugdbeleidsplan - www.esto.nl

Jeugdbeleidsplan

Mei 2019

Jeugdbeleidsplan VV “ ESTO “ versie 1.2

Aanpassing november 2019

1. Inleiding

Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van VV “ESTO” (hierna: ESTO) met als werknaam “Plezier is Prestatie”. Dit jeugdbeleidsplan vormt het kader waarbinnen de voetbal organisatorische activiteiten gestructureerd plaats vinden. Aangezien dit plan een duidelijke toekomstvisie bevat, dient het tevens als communicatiemiddel. Het jeugdbeleidsplan dient als leidraad voor het vastleggen en ten uitvoer brengen van een duidelijk jeugdbeleid. Een verdere uitwerking van de voetbaltechnische activiteiten zal worden vastgelegd in een separaat technisch beleidsplan. Het belangrijkste verschil tussen dit plan en de plannen van veel andere clubs is dat het algemeen jeugdbeleid is losgekoppeld van het technisch beleidsplan en beide plannen zouden dan ook (in principe) los van elkaar kunnen worden uitgevoerd zonder dat er een spanningsveld ontstaat. Dit plan is slechts een eerste concept waar nog veel aan gesleuteld zal moeten worden voordat het echt naadloos aansluit bij hetgeen de leden redelijkerwijs verwachten.

2. Missie en visie

2.1 Missie

Een vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving. Een sportvereniging heeft de verantwoording een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van spelers. Dit geldt niet alleen voor het voetballeerproces, maar ook voor aspecten als waarden, normen en het omgaan met gestelde regels. Daarnaast zijn zaken als teamgeest en clubbinding belangrijke factoren binnen het voetbal.

Naast een toename van de prestaties op het voetbaltechnisch- en voetbal tactisch vlak, is het van belang om een verbetering van de prestaties op het gebied van sociale omgang met elkaar, met clubgenoten, met tegenstanders en met overige omstanders en belanghebbenden te bewerkstelligen.

Voetbal is een teamsport en laat spelers de waarde van anderen ervaren. Hierbij wordt beoogd de spelers een mentaliteit bij te brengen die zich laat kenmerken door inzet, doorzettingsvermogen, het leren genieten van winst, het leren tegen je verlies te kunnen, het respecteren van scheidsrechters, tegenstanders, medespelers, begeleiders, publiek en overige omgevingsfactoren.

Een stijging van de prestaties van het collectief is belangrijker dan dat van het individu. Beoogd wordt om de spelers met de meeste voetbalkwaliteiten op te stellen in het hoogste team (selectieteam) van de betreffende leeftijdsgroep (in eerste instantie) of jeugdsectie.

Uit bovenstaand kan de onderstaande missie worden afgeleid:

ESTO biedt de mogelijkheid voor kinderen/jongeren uit Bodegraven en de directe omgeving om zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door op een plezierige manier zowel prestatief als recreatief in competitieverband te kunnen voetballen”.

2.2 Visie

Plezier in voetballen ontstaat doordat spelers in een veilige en positieve omgeving kunnen spelen en hun voetbalkwaliteiten kunnen ontwikkelen. Spelers moeten zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en eigen niveau. Dit resulteert in de volgende visie:

Voor een optimale ontwikkeling van de speler zoals omschreven in de missie geldt dat hiervoor het beste klimaat wordt gecreëerd als spelers trainen en spelen met, en tegen spelers van vergelijkbaar niveau. Plezier in het spel, goede faciliteiten en een goede begeleiding zijn voorwaarden voor goede prestaties van de individuele speler en de vereniging”.

3. Doelstelling

3.1 Algemeen

Bij ESTO is het eerste team het vlaggenschip van de vereniging. Aan de basis van een eerste team, dat duurzaam in staat is te presteren op het niveau van de tweede/derde klasse KNVB, staat een gedegen jeugdopleiding. Het streven is om de selectie te laten bestaan uit zo veel mogelijk eigen opgeleide spelers.

Het doel van ESTO is om voorwaarden te creëren zodat haar leden zowel prestatief als met plezier die doelstelling kunnen realiseren. Dit geldt voor zowel selectieteams als niet-selectieteams. Deze doelstelling zal moeten leiden tot:

- Het bevorderen van de optimale ontwikkeling van de individuele voetballer;

- Ieder (jeugd)lid, zonder onderscheid naar geslacht, nationaliteit, huidskleur, religie, geaardheid, talent en ambitie, zich een volwaardig ESTO-lid voelt;

- Het teambelang boven het eigen belang te stellen;

- Het voetbal te analyseren en vereenvoudigen zodat het aansluit bij de belevingswereld van kinderen;

- De kwaliteit van de trainingen, begeleiding, scheidsrechters en organisatie te waarborgen door opleidingen en persoonlijke begeleiding te stimuleren;

- Het aantal jeugdleden in stand houden en streven het aantal jeugdteams( op dit moment 29), verdeeld over alle leeftijdsklassen, te behouden. Daarnaast voetbal voor kinderen vanaf 4 jaar aanbieden en stimuleren.

3.2 Concretisering doelstelling

Concreet betekent bovengenoemde doelstelling (en afgeleiden daarvan) het volgende:

* Alle selectieteams in iedere leeftijdsklasse wordt minimaal 2 maal per week training aangeboden;

* De jeugdselecties worden (bij voorkeur) getraind door gediplomeerde trainers die beschikken over vakmanschap, sociale- en communicatieve vaardigheden en ambitie;

* De selectie van iedere leeftijdsklasse heeft een hoofdtrainer en een assistent trainer (taakomschrijving en functieprofiel moeten nader geformuleerd worden samen met de TJC (Technisch Jeugd Coördinator);

* Aan de overige teams wordt in principe 2 maal per week training aangeboden. Bij onvoldoende trainingsopkomst kan dit worden teruggebracht naar 1 maal per week. Uitzondering hierop zijn de Ieniemienies (1 maal per 2 weken op zaterdag) en 4x4 pupillen. (1 maal per week op zaterdag en evt 1 maal op woensdag)

* De overige teams worden getraind door hulptrainers. Van hen wordt verwacht dat zij beschikken over goede sociale- en communicatieve vaardigheden en bijdragen aan een optimale teamgeest (taakomschrijving en functieprofiel moeten nader geformuleerd worden);

* De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de gehele leeftijdsklasse, dus niet uitsluitend de selectie. In overleg en combinatie met de TJC wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij de hulptrainers de noodzakelijke kennis bijbrengt die nodig is om de ontwikkeling van spelers te bevorderen;

* Ieder team beschikt over tenminste een leider/begeleider maar de sterke voorkeur is 2 personen. Van hen wordt verwacht dat zij beschikken over goede sociale- en communicatieve vaardigheden en bijdragen aan een optimale teamgeest (taakomschrijving en functieprofiel moeten nader geformuleerd worden);

* Hoofd,- assistent,- en hulptrainers alsmede leiders/begeleiders worden door ESTO gestimuleerd tot het volgen van zowel interne als externe trainingen/clinics en opleidingen bij zowel de KNVB als andere externe – door de vereniging goedgekeurde - partijen.

4. De leeftijdscategorieën

Het indelingsbeleid is gebaseerd op leeftijd. De eerste januari van het geboortejaar dient daarbij als uitgangspunt. Spelers spelen in beginsel in de leeftijdsklasse die bij hen hoort. Hierbij worden de KNVB richtlijnen gevolgd. Deze leiden voor zowel jongens als meisjes tot de volgende leeftijdsindeling:

JeugdOnder7,JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO15, JO17 en JO19

5. Samenstelling van jeugdteams

5.1 Algemeen

Het uitgangspunt van “Plezier is Prestatie” is dat spelers van gelijk niveau in 1 team spelen. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin spelers zich kunnen ontwikkelen. Het juist indelen van jeugdteams is essentieel voor een goede jeugdopleiding. Dit geldt uiteraard ook voor de niet selectie-elftallen. Bij ESTO kiezen we voor het opleiden van spelers, niet het kampioen maken van jeugdteams. Het is dan ook belangrijk dat elk team dusdanig wordt ingedeeld om tot het uiterste te gaan. Dat wil zeggen: niet te hoog (dit kan demotiverend werken) en niet te laag (te weinig uitdaging). Uiteraard aangepast aan de technische, tactische, conditionele- alsmede mentale kwaliteiten. Het inschatten van de juiste weerstanden is daarom erg belangrijk.

Teambelang staat voorop, en gaat voor persoonlijk belang. Groepsvorming binnen een team moet worden voorkomen.

Spelers die door gedrag en houding herhaaldelijk het teambelang schaden en zorgen voor groepsvorming binnen het team, kunnen worden uitgesloten van deelname in het team.

5.2 Samenstelling selectieteams

Bij de indeling van de selectieteams is het belangrijk dat actief en bewust wordt gekeken naar de ontwikkeling en houding van spelers in het lopende seizoen. Dit met het oog op de ontwikkeling voor de opvolgende seizoenen.

De selectieteams in een leeftijdsklasse zullen bij voorkeur bestaan uit spelers die in houding en presteren aantonen het hoogste niveau in de bepaalde leeftijdsklasse aan te kunnen.

Het aantal selectie teams per leeftijdsklasse kan per jaar verschillen, afhankelijk van de lichting. Soms komt het voor dat er genoeg goede spelers zijn voor 2 selectie teams maar het kan soms ook al moeilijk zijn om 1 selectie team te vormen.

Vanaf de JO15 Junioren wordt er niet meer op leeftijdsklasse geselecteerd. Indeling in de leeftijdsklasse O14, O16 en O18 is bij ESTO dan ook niet van toepassing.

*JO15, JO17, en JO19

Selectie- en lagere teams in deze leeftijdsklassen worden door de hoofdtrainer in overleg met de technisch coördinator jeugd en letter coördinator samengesteld. De hoofd- en assistent trainer hebben de vrijheid en bevoegdheid tussentijdse wisselingen in de samenstelling van de teams toe te passen. Gestreefd wordt om de wisselingen tot een minimum te beperken, waarbij geldt dat aan iedere wisseling een aanleiding en een duidelijk motivatie ten grondslag ligt.

5.3 Ambitieniveau selectieteams

Het streven is om het selectieteam in de verschillende leeftijdsklassen uit te laten komen in de 1e klasse. Dit is uiteraard afhankelijk van de sterkte van het betreffende team en kan dus aangepast worden (zowel naar boven als naar beneden).

5.4 De selectieprocedure voor aanvang nieuw seizoen

De driehoek Selectietrainer-TJC en leeftijdsklasse coördinator is de motor achter de teamsamenstelling van het nieuwe seizoen. ESTO probeert om in januari –februari de invulling van deze posities vast te leggen voor het daarop volgende seizoen.

De trainer kan hierdoor al in een vroegtijdig stadium in overleg met de huidige trainers, de TJC en heeft voldoende trainingen en wedstrijden om “zijn selectie” te beoordelen en samen te stellen. In maart zal de eerste lijst met potlood geschreven zijn. Eventueel kunnen in april-mei nog trainingen-wedstrijden georganiseerd worden om de groep te beoordelen.

Begin maart zal er dus ook een eerste inventarisatie zijn onder de huidige spelers van ESTO of er sprake is van doorgaan of eventueel stoppen voor het volgende seizoen. Dit is uiteraard niet bindend maar geeft wel een richting.

De leeftijdsklasse coördinator zal in overleg met de huidige trainers (kijkend naar kwaliteit, sfeer in het team, etc) de drijvende kracht zijn achter de indeling van de overige teams, weliswaar in de hierboven genoemde driehoek. April-mei is hiervoor de aangewezen periode. Ook het "vastleggen” en benaderen van (hulp)trainers begint bij de letter coördinator in combinatie met de trainer en TJC.

15 Juni is de deadline vanuit de KNVB voor de overschrijvingen. Deze datum is voor ESTO ook de uiterlijke datum om uit te schrijven als lid. Binnen twee weken na 15 juni zal ESTO de voorlopige teamindeling communiceren. Wijzigingen die daarna optreden (door alsnog stoppen van leden bijvoorbeeld) zullen in goed overleg genomen dienen te worden.

Opzegging van het lidmaatschap van ESTO dient voor 15 juni te geschieden. Als er later wordt afgemeld dient minimaal 50% van het bedrag voor contributie door betreffende speler te worden betaald

Tijdsschema Activiteit

September – maart: Scouting en intern overleg kader

Begin maart: 1e inventarisatie

Begin april: spelerslijst aankomend seizoen gereed

Tussen 15 en 30 juni: Voorlopige selecties bekend

5.5 Wijziging indeling tijdens het seizoen

Uitzonderingen daargelaten geldt voor alle niet-selectie jeugdteams dat er alleen sprake kan zijn van wisselingen tussen teams tijdens de winterstop.

Het kan voorkomen dat bepaalde spelers tijdens de eerste seizoenshelft te weinig of te veel weerstand ondervinden bij de trainingen (medespelers) en wedstrijden (tegenstanders). In dit soort gevallen moet afgewogen worden of het verstandig is de betreffende speler met een hoger of lager team mee te laten doen. Hierbij dient het sociale- en emotionele aspect zorgvuldig te worden afgewogen.

Alle zaken m.b.t. het selectiebeleid die niet beschreven staan worden voorgelegd aan de TJC. Deze zal in samenspraak met de Jeugdcommissie een beslissing nemen.

5.6 Samenstelling niet selectieteams

De TJC is eindverantwoordelijk voor de indeling van de niet selectieteams. Hij zal deze taak delegeren aan de coördinatoren die op zijn/haar beurt zoveel mogelijk samenwerkt met de leiders. Indeling vindt plaats op basis van aanleg, ambitie, motivatie en voetbaltechnische vaardigheid. De niet selectieteams zullen zoveel mogelijk worden samengesteld met spelers van gelijke leeftijd. Bij indeling door de coördinatoren kunnen criteria zoals vriendschap en de samenstelling van teams in het vorige seizoen worden meegewogen. De grootste uitdaging in deze categorie is om zoveel mogelijk spelers aan het voetballen te houden en de uitval tot een minimum te beperken.

5.7 Het (uit)lenen van jeugdspelers

Ieder seizoen ontstaan er vanwege blessures en schorsingen weer situaties waarbij jeugdspelers op zaterdag en/of zondag incidenteel doorgeschoven moeten worden naar andere teams. Het uitgangspunt van het doorschuiven van spelers is dat het verenigingsbelang uitgaat boven het elftalbelang en dat iedere jeugdspeler mee dient te werken om andere teams compleet te maken. Voor het (uit)lenen van jeugdspelers gelden onderstaande spelregels:

* (Hoofd)trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het lenen en uitlenen van spelers volgens het beleid zoals omschreven in dit beleidsplan;

* Er kan worden geleend indien een elftal minder dan 13 spelers heeft (voor O8, O9 en O10: 8 spelers, en voor O11 en O12: 10 spelers). Verzoeken vanwege schorsingen van eigen spelers door wangedrag worden niet gehonoreerd;

* De keuze voor spelers dient in goed overleg plaats te vinden tussen (hoofd)trainers onderling en/of de coördinator(en) van de betreffende leeftijdscategorie(en). Bij selectieteams vindt overleg plaats tussen de betreffende trainers. Indien het gaat om een niet-selectiespeler, wordt hierin altijd de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep betrokken. Indien nodig zullen de TJC en/of het jeugdcommissielid Voetbalzaken betrokken worden;

* Een speler die door moet schuiven moet wel speeltijd krijgen in het hogere team. Bij niet-selectie teams moet de geleende speler minstens een helft spelen;

* Trainers en/of leiders en/of leeftijdscoördinatoren kunnen niet drie keer achtereen dezelfde speler kiezen, tenzij de betrokken speler hele wedstrijden in een hoger team meespeelt.

* Wordt een team op het allerlaatste moment (de wedstrijddag) geconfronteerd met een afmelding, dan dient de betrokken trainer/leider in redelijkheid naar een oplossing te zoeken met de trainer/leider van het lagere team van waaruit een speler benodigd is. Het team waarvan geleend wordt mag niet minder dan 12 spelers hebben (voor O8,O9 en O10: 8 spelers en O11 en O12: 10 spelers);

* Spelers die weigeren door te schuiven worden hierop aangesproken en eventueel geschorst;

* Bij twijfel beslist de jeugdcommissie. Deze beslissing is dan bindend

6. Organisatie van de jeugdafdeling

6.1 De jeugdcommissie

Voor de ontwikkeling en realisatie van het jeugdbeleid is de jeugdcommissie verantwoordelijk. De commissie is ingesteld door het hoofdbestuur. De verantwoordelijkheden voor de organisatie van de jeugd is door het hoofdbestuur gedelegeerd aan de jeugdcommissie. In de jeugdcommissie zijn de volgende functies te onderscheiden:

* Voorzitter jeugd (Gerard))

* Bestuurslid algemene zaken jeugd (Esther)

* Secretaris jeugdcommissie( Jacqueline)

* (Wedstrijd)Secretaris jeugd (Jasper)

* Bestuurslid voetbalzaken jeugd (Dennis)

* Technisch Jeugd coördinator (Pieter)

* Materiaalbeheerder jeugd (vacant)

* Voorzitter toernooicommissie jeugd (Esther)

* Bestuursdienst zaterdag (Cobi)

* Scheidsrechter coördinator jeugd (Ramon)

De voorzitter jeugd vertegenwoordigt de jeugd binnen het hoofdbestuur. De commissieleden bewaken het jeugdbeleid en zijn vooral organisatorisch ingesteld.

De secretaris jeugd behandelt de in- en uitgaande correspondentie van de jeugdcommissie en is verantwoordelijk voor de totale administratieve afhandeling namens de jeugdcommissie.

De materiaalbeheerder jeugd bestelt en beheert de materialen voor de jeugd en bewaakt tevens de kwaliteit.

De aspecten rondom de planning van de te spelen wedstrijden voor ieder jeugdteam lopen via de wedstrijdsecretaris jeugd. Hij coördineert alle zaken rondom de wedstrijden en communiceert hierover met alle betrokkenen.

De voorzitter toernooicommissie jeugd geeft leiding aan de toernooicommissie en is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van ESTO thuis toernooien. Daarnaast zorgt de toernooicommissie ervoor dat ieder jeugdteam aan het einde van het seizoen aan ten minste 1 toernooi kan deelnemen.

De scheidsrechter coördinator zorgt ervoor dat er ieder zaterdag voldoende scheidsrechters zijn. Daarnaast zorgt hij/zij voor nieuwe aanwas die met name uit de junioren moet komen. Er worden cursussen aangeboden en voor de scheidsrechters wordt minimaal 1x per jaar een leuk uitstapje georganiseerd.

6.2 Overige functies

Naast de functies binnen de jeugdcommissie zijn binnen de jeugdafdeling de volgende functies te onderscheiden:

* Letter Coördinator

De coördinator is organisatorische verantwoordelijk voor zijn/haar leeftijdscategorie. Hij/zij is aanspreekpunt voor de technisch jeugd coördinator, de trainers en leiders aangaande alle zaken betreffende de organisatie rondom de teams. De coördinator rapporteert aan bestuurslid voetbalzaken. Samen met de TJC, hoofdtrainer en leiders zorgt hij/zij o.a. voor de indeling van selectie- en niet selectieteams. Door middel van het periodieke coördinatorenoverleg onder leiding van bestuurslid voetbalzaken zorgt hij/zij voor een goede aansluiting van het selectie- en indelingsbeleid.

* Leider

De leider is voor zowel de spelers als ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Ongeacht de aard van de vraag of het probleem zal de leider als aanspreekpunt beoordelen of hij/zij dit gelijk kan beantwoorden cq oplossen. Zo niet dan vindt overleg plaats met de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie. Bij voorkeur heeft een team twee leiders. De leiders zijn een belangrijke factor aangezien zij de kinderen op zaterdag onder hun hoede hebben.

6.3 Overlegstructuren

Om de organisatie goed te laten verlopen is gestructureerd overleg een must. Hiervoor zijn de volgende overlegstructuren van toepassing.

Voetbaltechnisch overleg

Deelnemers: TJC, hoofdtrainers en leeftijdsklasse-coördinator.

Doel: Presenteren, uitvoeren en evalueren van jeugd- en technisch beleid.

Frequentie: naar behoefte maar minimaal 1 x per seizoen, bij voorkeur in December.

Initiatief: Bestuurslid voetbalzaken.

Leiders/coördinatoren-overleg:

Deelnemers: leeftijdsklasse-coördinator en jeugdleiders in betreffende leeftijdscategorie.

Doel: bespreken van technisch beleid en issues van organisatorische aard

Frequentie: naar behoefte maar minimaal 1 x per seizoen, bij voorkeur in april.

Initiatief: Leeftijdsklasse-coördinator.

Informatiebijeenkomst ouders/verzorgers:

Deelnemers: Ouders, verzorgers, coördinator, trainers en leiders.

Doel: voorstellen leiding + informatie verstrekken aangaande voorwaarden en regels om te komen tot een sportief en plezierig seizoen.

Frequentie: 1 x aan begin van seizoen.

Inloopavond: na bekendmaking voorlopige teamindeling, rond 30 juni.

Initiatief: coördinator van betreffende leeftijdsklasse.

Jeugdcommissieoverleg:

Deelnemers: bestuursleden jeugdcommissie.

Doel: rapportage van commissieleden over bijzonderheden in hun aandachtsgebied.

Frequentie: Iedere 2e maandag van de maand regulier overleg.

Initiatief: voorzitter van de jeugdcommissie.

7. Overige punten m.b.t. dit jeugdbeleidsplan:

*Het voetbaltechnische beleid zal worden vastgelegd in een separaat technisch beleidsplan. Dit beleid wordt gemaakt na advies van de VTC en behandelt onderwerpen zoals:

  • Speel- en trainingsstijlen

  • selectiebeleid

  • (interne) scouting

  • Trainersselectie

  • Trainersopleidingen

  • Trainingsschema’s

In een aparte bijlage worden de taak- en functieomschrijvingen vastgelegd van de onderstaande functies:

o Hoofdtrainer

o Assistent trainer

o Keeperstrainer

o Hulptrainer

o Leeftijd coördinator

o Jeugdleider

o Functies binnen de jeugdcommissie

*Alle spelers hebben de garantie van voldoende speelminuten. Wisselbeurten worden zo veel als mogelijk gelijkelijk over spelers verdeeld. In ieder geval mag het niet voorkomen dat spelers structureel wissel staan.

*A1 en A2 leveren desgevraagd spelers aan Senioren 1, 2 en 3. Uitgangspunt is dat ten alle tijden de coördinator van de A-junioren hier van op de hoogte is. Hij/zij zal zo nodig de ouders/verzorgers van de betrokken spelers zal informeren.

Aan de overgang van A Jeugd naar senioren moet extra aandacht worden besteed. Het is belangrijk dat zowel potentiele selectiespelers als recreanten voor de club behouden blijven.

Hiervoor zal de senioren afdeling nauw contact onderhouden met de coördinator en trainer van de leeftijdsgroep O19 en de TJC. Denk daarbij aan meetrainen na de winterstop, etc.

* Esto kent ook een < 23 jaar team, waarbij jonge selectiespelers en talenten uit JO19 en JO17 samenspelen.

*Spelers van andere verenigingen zijn welkom bij ESTO. Het is niet toegestaan dat kader en leden van ESTO spelers van andere verenigingen actief benaderen voor een overstap.

*ESTO zal leden die hogerop willen zeker niet in de weg staan. Wel zal geprobeerd worden om de speler op basis van argumenten (indien beschikbaar en plausibel) te behouden.

*Het is zeker NIET de bedoeling dat leden van ESTO anders dan de door het Jeugdbestuur daarvoor aangewezen personen AKTIEF gaan scouten voor BVO’s of andere ambitieuze verenigingen. Het jeugdbestuur onderhoud als enige de contacten met andere verenigingen inclusief BVO’s. Over eventuele samenwerking met BVO’s zal eerst advies worden ingewonnen bij de VTC.

* Hoofdtrainers hebben de verantwoordelijkheid om met hun kennis en ervaring de overige trainers van jeugdteams bij te staan.

*Keeperstrainers hebben wekelijks contact met de jeugdkeepers en hebben specifieke expertise als het gaat om het keepersvak.

*Keepers van de selectieteams zijn verplicht deel te nemen aan de keeperstraining. In overleg met de hoofdtrainer kan eventueel deelname aan 1 van de groepstrainingen komen te vervallen.

*Teamtrainers onderhouden contact met de keeperstrainer, zowel tijdens het seizoen als bij de selectieperiode aan het einde van het seizoen.

*De TJC zal het functioneren van onze (assistent)trainers monitoren en, zo mogelijk, op 3 momenten in het seizoen met hen bespreken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een functioneringsformulier. De besprekingsmomenten zijn:

  • halverwege de eerste seizoenshelft;

  • halverwege de tweede seizoenshelft;

  • aan het einde van het seizoen.

*Alle functionarissen binnen de vereniging conformeren zich aan het jeugdbeleidsplan en het technisch beleidsplan van de vereniging. Bij contractbesprekingen met de huidige trainers en bij het aantrekken van nieuwe trainers is dit punt een expliciet onderwerp van gesprek.

Alle functionarissen binnen de vereniging wordt gevraagd lid te worden van ESTO

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!