Cookie beleid ESTO

De website van ESTO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jeugdbeleidsplan

Jeugdbeleidsplan VV “ ESTO “ versie 1.3

1. Inleiding

Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van VV “ESTO” (hierna: ESTO) met als werknaam “Plezier is Prestatie”. Dit jeugdbeleidsplan vormt het kader waarbinnen de voetbal organisatorische activiteiten gestructureerd plaats vinden. Aangezien dit plan een duidelijke toekomstvisie bevat, dient het tevens als communicatiemiddel. Het jeugdbeleidsplan dient als leidraad voor het vastleggen en ten uitvoer brengen van een duidelijk jeugdbeleid. Een verdere uitwerking van de voetbaltechnische activiteiten zal worden vastgelegd in een separaat technisch beleidsplan. Het belangrijkste verschil tussen dit plan en de plannen van veel andere clubs is dat het algemeen jeugdbeleid is losgekoppeld van het technisch beleidsplan en beide plannen zouden dan ook (in principe) los van elkaar kunnen worden uitgevoerd zonder dat er een spanningsveld ontstaat. Dit plan is slechts een eerste concept waar nog veel aan gesleuteld zal moeten worden voordat het echt naadloos aansluit bij hetgeen de leden redelijkerwijs verwachten.

2. Missie en visie

2.1 Missie

Een vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving. Een sportvereniging heeft de verantwoording een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van spelers. Dit geldt niet alleen voor het voetballeerproces, maar ook voor aspecten als waarden, normen en het omgaan met gestelde regels. Daarnaast zijn zaken als teamgeest en clubbinding belangrijke factoren binnen het voetbal.

Naast een toename van de prestaties op het voetbaltechnisch- en voetbal tactisch vlak, is het van belang om een verbetering van de prestaties op het gebied van sociale omgang met elkaar, met clubgenoten, met tegenstanders en met overige omstanders en belanghebbenden te bewerkstelligen.

Voetbal is een teamsport en laat spelers de waarde van anderen ervaren. Hierbij wordt beoogd de spelers een mentaliteit bij te brengen die zich laat kenmerken door inzet, doorzettingsvermogen, het leren genieten van winst, het leren tegen je verlies te kunnen, het respecteren van scheidsrechters, tegenstanders, medespelers, begeleiders, publiek en overige omgevingsfactoren.

Een stijging van de prestaties van het collectief is belangrijker dan dat van het individu. Beoogd wordt om de spelers met de meeste voetbalkwaliteiten op te stellen in het hoogste team (selectieteam) van de betreffende leeftijdsgroep (in eerste instantie) of jeugdsectie.

Uit bovenstaand kan de onderstaande missie worden afgeleid:

“ESTO biedt de mogelijkheid voor kinderen/jongeren uit Bodegraven en de directe omgeving om zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door op een plezierige manier zowel prestatief als recreatief in competitieverband te kunnen voetballen”.

 

2.2 Visie

Plezier in voetballen ontstaat doordat spelers in een veilige en positieve omgeving kunnen spelen en hun voetbalkwaliteiten kunnen ontwikkelen. Spelers moeten zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en eigen niveau. Dit resulteert in de volgende visie:

“Voor een optimale ontwikkeling van de speler zoals omschreven in de missie geldt dat hiervoor het beste klimaat wordt gecreëerd als spelers trainen en spelen met, en tegen spelers van vergelijkbaar niveau. Plezier in het spel, goede faciliteiten en een goede begeleiding zijn voorwaarden voor goede prestaties van de individuele speler en de vereniging”.

 

3. Doelstelling

3.1 Algemeen

Bij ESTO is het eerste team het vlaggenschip van de vereniging. Aan de basis van een eerste team, dat duurzaam in staat is te presteren op het niveau van de tweede/derde klasse KNVB, staat een gedegen jeugdopleiding. Het streven is om de selectie te laten bestaan uit zo veel mogelijk eigen opgeleide spelers.

Het doel van ESTO is om voorwaarden te creëren zodat haar leden zowel prestatief als met plezier die doelstelling kunnen realiseren. Dit geldt voor zowel selectieteams als niet-selectieteams. Deze doelstelling zal moeten leiden tot:

- Het bevorderen van de optimale ontwikkeling van de individuele voetballer;

- Ieder (jeugd)lid, zonder onderscheid naar geslacht, nationaliteit, huidskleur, religie, geaardheid, talent en ambitie, zich een volwaardig ESTO-lid voelt;

- Het teambelang boven het eigen belang te stellen;

- Het voetbal te analyseren en vereenvoudigen zodat het aansluit bij de belevingswereld van kinderen;

- De kwaliteit van de trainingen, begeleiding, scheidsrechters en organisatie te waarborgen door opleidingen en persoonlijke begeleiding te stimuleren;

- Het aantal jeugdleden in stand houden en streven het aantal jeugdteams( op dit moment 29),

verdeeld over alle leeftijdsklassen, te behouden. Daarnaast voetbal voor kinderen vanaf 4 jaar aanbieden en stimuleren.

 

3.2 Concretisering doelstelling

Concreet betekent bovengenoemde doelstelling (en afgeleiden daarvan) het volgende:

* Alle selectieteams in iedere leeftijdsklasse wordt minimaal 2 maal per week training aangeboden;

* De jeugdselecties worden (bij voorkeur) getraind door gediplomeerde trainers die beschikken over vakmanschap, sociale- en communicatieve vaardigheden en ambitie;

* De selectie van iedere leeftijdsklasse heeft een hoofdtrainer en een assistent trainer (taakomschrijving en functieprofiel moeten nader geformuleerd worden samen met de TJC (Technisch Jeugd Coördinator);

* Aan de overige teams wordt in principe 2 maal per week training aangeboden. Bij onvoldoende trainingsopkomst kan dit worden teruggebracht naar 1 maal per week. Uitzondering hierop zijn de Ieniemienies (1 maal per 2 weken op zaterdag) en 4x4 pupillen. (1 maal per week op zaterdag en evt 1 maal op woensdag)

* De overige teams worden getraind door hulptrainers. Van hen wordt verwacht dat zij beschikken over goede sociale- en communicatieve vaardigheden en bijdragen aan een optimale teamgeest (taakomschrijving en functieprofiel moeten nader geformuleerd worden);

* De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de gehele leeftijdsklasse, dus niet uitsluitend de selectie. In overleg en combinatie met de TJC wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij de hulptrainers de noodzakelijke kennis bijbrengt die nodig is om de ontwikkeling van spelers te bevorderen;

* Ieder team beschikt over tenminste een leider/begeleider maar de sterke voorkeur is 2 personen. Van hen wordt verwacht dat zij beschikken over goede sociale- en communicatieve vaardigheden en bijdragen aan een optimale teamgeest (taakomschrijving en functieprofiel moeten nader geformuleerd worden);

* Hoofd,- assistent,- en hulptrainers alsmede leiders/begeleiders worden door ESTO gestimuleerd tot het volgen van zowel interne als externe trainingen/clinics en opleidingen bij zowel de KNVB als andere externe – door de vereniging goedgekeurde - partijen.

 

4. De leeftijdscategorieën

Het indelingsbeleid is gebaseerd op leeftijd. De eerste januari van het geboortejaar dient daarbij als uitgangspunt. Spelers spelen in beginsel in de leeftijdsklasse die bij hen hoort. Hierbij worden de KNVB richtlijnen gevolgd. Deze leiden voor zowel jongens als meisjes tot de volgende leeftijdsindeling:

JeugdOnder7,JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO15, JO17 en JO19

 

5. Samenstelling van jeugdteams

5.1 Algemeen

Het uitgangspunt van “Plezier is Prestatie” is dat spelers van gelijk niveau in 1 team spelen. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin spelers zich kunnen ontwikkelen. Het juist indelen van jeugdteams is essentieel voor een goede jeugdopleiding. Dit geldt uiteraard ook voor de niet selectie-elftallen. Bij ESTO kiezen we voor het opleiden van spelers, niet het kampioen maken van jeugdteams. Het is dan ook belangrijk dat elk team dusdanig wordt ingedeeld om tot het uiterste te gaan. Dat wil zeggen: niet te hoog (dit kan demotiverend werken) en niet te laag (te weinig uitdaging). Uiteraard aangepast aan de technische, tactische, conditionele- alsmede mentale kwaliteiten. Het inschatten van de juiste weerstanden is daarom erg belangrijk.

Teambelang staat voorop, en gaat voor persoonlijk belang. Groepsvorming binnen een team moet worden voorkomen.

Spelers die door gedrag en houding herhaaldelijk het teambelang schaden en zorgen voor groepsvorming binnen het team, kunnen worden uitgesloten van deelname in het team.

 

5.2 Samenstelling selectieteams

Bij de indeling van de selectieteams is het belangrijk dat actief en bewust wordt gekeken naar de ontwikkeling en houding van spelers in het lopende seizoen. Dit met het oog op de ontwikkeling voor de opvolgende seizoenen.

De selectieteams in een leeftijdsklasse zullen bij voorkeur bestaan uit spelers die in houding en presteren aantonen het hoogste niveau in de bepaalde leeftijdsklasse aan te kunnen.

Het aantal selectie teams per leeftijdsklasse kan per jaar verschillen, afhankelijk van de lichting. Soms komt het voor dat er genoeg goede spelers zijn voor 2 selectie teams maar het kan soms ook al moeilijk zijn om 1 selectie team te vormen.

Vanaf de JO15 Junioren wordt er niet meer op leeftijdsklasse geselecteerd. Indeling in de leeftijdsklasse O14, O16 en O18 is bij ESTO dan ook niet van toepassing.

*JO15, JO17, en JO19

Selectie- en lagere teams in deze leeftijdsklassen worden door de hoofdtrainer in overleg met de technisch coördinator jeugd en letter coördinator samengesteld. De hoofd- en assistent trainer hebben de vrijheid en bevoegdheid tussentijdse wisselingen in de samenstelling van de teams toe te passen. Gestreefd wordt om de wisselingen tot een minimum te beperken, waarbij geldt dat aan

iedere wisseling een aanleiding en een duidelijk motivatie ten grondslag ligt.

 

5.3 Ambitieniveau selectieteams

Het streven is om het selectieteam in de verschillende leeftijdsklassen uit te laten komen in de 1e klasse. Dit is uiteraard afhankelijk van de sterkte van het betreffende team en kan dus aangepast worden (zowel naar boven als naar beneden).

 

5.4 De selectieprocedure voor aanvang nieuw seizoen

De driehoek Selectietrainer-TJC en leeftijdsklasse coördinator is de motor achter de teamsamenstelling van het nieuwe seizoen. ESTO probeert om in januari –februari de invulling van deze posities vast te leggen voor het daarop volgende seizoen.

De trainer kan hierdoor al in een vroegtijdig stadium in overleg met de huidige trainers, de TJC en heeft voldoende trainingen en wedstrijden om “zijn selectie” te beoordelen en samen te stellen. In maart zal de eerste lijst met potlood geschreven zijn. Eventueel kunnen in april-mei nog trainingen-wedstrijden georganiseerd worden om de groep te beoordelen.

Begin maart zal er dus ook een eerste inventarisatie zijn onder de huidige spelers van ESTO of er sprake is van doorgaan of eventueel stoppen voor het volgende seizoen. Dit is uiteraard niet bindend maar geeft wel een richting.

De leeftijdsklasse coördinator zal in overleg met de huidige trainers (kijkend naar kwaliteit, sfeer in het team, etc) de drijvende kracht zijn achter de indeling van de overige teams, weliswaar in de hierboven genoemde driehoek. April-mei is hiervoor de aangewezen periode. Ook het "vastleggen” en benaderen van (hulp)trainers begint bij de letter coördinator in combinatie met de trainer en TJC.

15 juni is de deadline vanuit de KNVB voor de overschrijvingen. Deze datum is voor ESTO ook de uiterlijke datum om uit te schrijven als lid. Binnen twee weken na 15 juni zal ESTO de voorlopige teamindeling communiceren. Wijzigingen die daarna optreden (door alsnog stoppen van leden bijvoorbeeld) zullen in goed overleg genomen dienen te worden.

Opzegging van het lidmaatschap van ESTO dient voor 15 juni te geschieden. Als er later wordt afgemeld dient minimaal 50% van het bedrag voor contributie door betreffende speler te worden betaald

 

Tijdsschema Activiteit

September – maart: Scouting en intern overleg kader

Begin maart: 1e inventarisatie

Begin april: spelerslijst aankomend seizoen gereed

Tussen 15 en 30 juni: Voorlopige selecties bekend

 

5.5 Wijziging indeling tijdens het seizoen

Uitzonderingen daargelaten geldt voor alle niet-selectie jeugdteams dat er alleen sprake kan zijn van wisselingen tussen teams tijdens de winterstop.

Het kan voorkomen dat bepaalde spelers tijdens de eerste seizoenshelft te weinig of te veel weerstand ondervinden bij de trainingen (medespelers) en wedstrijden (tegenstanders). In dit soort gevallen moet afgewogen worden of het verstandig is de betreffende speler met een hoger of lager team mee te laten doen. Hierbij dient het sociale- en emotionele aspect zorgvuldig te worden afgewogen.

Alle zaken m.b.t. het selectiebeleid die niet beschreven staan worden voorgelegd aan de TJC. Deze zal in samenspraak met de Jeugdcommissie een beslissing nemen.

 

5.6 Samenstelling niet selectieteams

De TJC is eindverantwoordelijk voor de indeling van de niet selectieteams. Hij zal deze taak delegeren aan de coördinatoren die op zijn/haar beurt zoveel mogelijk samenwerkt met de leiders. Indeling vindt plaats op basis van aanleg, ambitie, motivatie en voetbaltechnische vaardigheid. De niet selectieteams zullen zoveel mogelijk worden samengesteld met spelers van gelijke leeftijd. Bij indeling door de coördinatoren kunnen criteria zoals vriendschap en de samenstelling van teams in het vorige seizoen worden meegewogen. De grootste uitdaging in deze categorie is om zoveel mogelijk spelers aan het voetballen te houden en de uitval tot een minimum te beperken.

 

5.7 Het (uit)lenen van jeugdspelers

Ieder seizoen ontstaan er vanwege blessures en schorsingen weer situaties waarbij jeugdspelers op zaterdag en/of zondag incidenteel doorgeschoven moeten worden naar andere teams. Het uitgangspunt van het doorschuiven van spelers is dat het verenigingsbelang uitgaat boven het elftalbelang en dat iedere jeugdspeler mee dient te werken om andere teams compleet te maken. Voor het (uit)lenen van jeugdspelers gelden onderstaande spelregels:

* (Hoofd)trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het lenen en uitlenen van spelers volgens het beleid zoals omschreven in dit beleidsplan;

* Er kan worden geleend indien een elftal minder dan 13 spelers heeft (voor O8, O9 en O10: 8 spelers, en voor O11 en O12: 10 spelers). Verzoeken vanwege schorsingen van eigen spelers door wangedrag worden niet gehonoreerd;

* De keuze voor spelers dient in goed overleg plaats te vinden tussen (hoofd)trainers onderling en/of de coördinator(en) van de betreffende leeftijdscategorie(en). Bij selectieteams vindt overleg plaats tussen de betreffende trainers. Indien het gaat om een niet-selectiespeler, wordt hierin altijd de coördinator van de betreffende leeftijdsgroep betrokken. Indien nodig zullen de TJC en/of het jeugdcommissielid Voetbalzaken betrokken worden;

* Een speler die door moet schuiven moet wel speeltijd krijgen in het hogere team. Bij niet-selectie teams moet de geleende speler minstens een helft spelen;

* Trainers en/of leiders en/of leeftijdscoördinatoren kunnen niet drie keer achtereen dezelfde speler kiezen, tenzij de betrokken speler hele wedstrijden in een hoger team meespeelt.

* Wordt een team op het allerlaatste moment (de wedstrijddag) geconfronteerd met een afmelding, dan dient de betrokken trainer/leider in redelijkheid naar een oplossing te zoeken met de trainer/leider van het lagere team van waaruit een speler benodigd is. Het team waarvan geleend wordt mag niet minder dan 12 spelers hebben (voor O8,O9 en O10: 8 spelers en O11 en O12: 10 spelers);

* Spelers die weigeren door te schuiven worden hierop aangesproken en eventueel geschorst;

* Bij twijfel beslist de jeugdcommissie. Deze beslissing is dan bindend

 

6. Organisatie van de jeugdafdeling

6.1 De jeugdcommissie

Voor de ontwikkeling en realisatie van het jeugdbeleid is de jeugdcommissie verantwoordelijk. De commissie is ingesteld door het hoofdbestuur. De verantwoordelijkheden voor de organisatie van de jeugd is door het hoofdbestuur gedelegeerd aan de jeugdcommissie. In de jeugdcommissie zijn de volgende functies te onderscheiden:

* Voorzitter jeugd (Frank))

* Bestuurslid algemene zaken jeugd (Esther)

* Secretaris jeugdcommissie(Bernadet)

* (Wedstrijd)Secretaris jeugd (Jasper)

* Bestuurslid voetbalzaken jeugd (vacant)

* Technisch Jeugd coördinator (Pim onderbouw)

* Materiaalbeheerder jeugd (vacant)

* Voorzitter toernooicommissie jeugd (Esther)

* Bestuursdienst zaterdag (Cobi)

* Scheidsrechter coördinator jeugd (Ramon)

 

De voorzitter jeugd vertegenwoordigt de jeugd binnen het hoofdbestuur. De commissieleden bewaken het jeugdbeleid en zijn vooral organisatorisch ingesteld.

 

De secretaris jeugd behandelt de in- en uitgaande correspondentie van de jeugdcommissie en is verantwoordelijk voor de totale administratieve afhandeling namens de jeugdcommissie.

De materiaalbeheerder jeugd bestelt en beheert de materialen voor de jeugd en bewaakt tevens de kwaliteit.

De aspecten rondom de planning van de te spelen wedstrijden voor ieder jeugdteam lopen via de wedstrijdsecretaris jeugd. Hij coördineert alle zaken rondom de wedstrijden en communiceert hierover met alle betrokkenen.

De voorzitter toernooicommissie jeugd geeft leiding aan de toernooicommissie en is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van ESTO thuis toernooien. Daarnaast zorgt de toernooicommissie ervoor dat ieder jeugdteam aan het einde van het seizoen aan ten minste 1 toernooi kan deelnemen.

De scheidsrechter coördinator zorgt ervoor dat er ieder zaterdag voldoende scheidsrechters zijn. Daarnaast zorgt hij/zij voor nieuwe aanwas die met name uit de junioren moet komen. Er worden cursussen aangeboden en voor de scheidsrechters wordt minimaal 1x per jaar een leuk uitstapje georganiseerd.


6.2 Overige functies

Naast de functies binnen de jeugdcommissie zijn binnen de jeugdafdeling de volgende functies te onderscheiden:

* Letter Coördinator

De coördinator is organisatorische verantwoordelijk voor zijn/haar leeftijdscategorie. Hij/zij is aanspreekpunt voor de technisch jeugd coördinator, de trainers en leiders aangaande alle zaken betreffende de organisatie rondom de teams. De coördinator rapporteert aan bestuurslid voetbalzaken. Samen met de TJC, hoofdtrainer en leiders zorgt hij/zij o.a. voor de indeling van selectie- en niet selectieteams. Door middel van het periodieke coördinatorenoverleg onder leiding van bestuurslid voetbalzaken zorgt hij/zij voor een goede aansluiting van het selectie- en indelingsbeleid.

* Leider

De leider is voor zowel de spelers als ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Ongeacht de aard van de vraag of het probleem zal de leider als aanspreekpunt beoordelen of hij/zij dit gelijk kan beantwoorden cq oplossen. Zo niet dan vindt overleg plaats met de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie. Bij voorkeur heeft een team twee leiders. De leiders zijn een belangrijke factor aangezien zij de kinderen op zaterdag onder hun hoede hebben.

6.3 Overlegstructuren

Om de organisatie goed te laten verlopen is gestructureerd overleg een must. Hiervoor zijn de volgende overlegstructuren van toepassing.

Voetbaltechnisch overleg

Deelnemers: TJC, hoofdtrainers en leeftijdsklasse-coördinator.

Doel: Presenteren, uitvoeren en evalueren van jeugd- en technisch beleid.

Frequentie: naar behoefte maar minimaal 1 x per seizoen, bij voorkeur in December.

Initiatief: Bestuurslid voetbalzaken.

 

Leiders/coördinatoren-overleg:

Deelnemers: leeftijdsklasse-coördinator en jeugdleiders in betreffende leeftijdscategorie.

Doel: bespreken van technisch beleid en issues van organisatorische aard

Frequentie: naar behoefte maar minimaal 1 x per seizoen, bij voorkeur in april.

Initiatief: Leeftijdsklasse-coördinator.

 

Informatiebijeenkomst ouders/verzorgers:

Deelnemers: Ouders, verzorgers, coördinator, trainers en leiders.

Doel: voorstellen leiding + informatie verstrekken aangaande voorwaarden en regels om te komen tot een sportief en plezierig seizoen.

Frequentie: 1 x aan begin van seizoen.

Inloopavond: na bekendmaking voorlopige teamindeling, eind juni/begin juli.

Initiatief: coördinator van betreffende leeftijdsklasse.

 

Jeugdcommissieoverleg:

Deelnemers: bestuursleden jeugdcommissie.

Doel: rapportage van commissieleden over bijzonderheden in hun aandachtsgebied.

Frequentie: Iedere 2e dinsdag van de maand regulier overleg.

Initiatief: voorzitter van de jeugdcommissie.

 

7. Voetbaltechnisch beleid:

*Het voetbaltechnische beleid zal worden vastgelegd in een separaat technisch beleidsplan. Dit beleid wordt gemaakt na advies van de VTC en behandelt onderwerpen zoals:

· Speel- en trainingsstijlen

· selectiebeleid

· (interne) scouting

· Trainersselectie

· Trainersopleidingen

· Trainingsschema’s

 

In een aparte bijlage worden de taak- en functieomschrijvingen vastgelegd van de onderstaande functies:

o Hoofdtrainer

o Assistent trainer

o Keeperstrainer

o Hulptrainer

o Leeftijd coördinator

o Jeugdleider

o Functies binnen de jeugdcommissie

 

*Alle spelers hebben de garantie van voldoende speelminuten. Wisselbeurten worden zo veel als mogelijk gelijkelijk over spelers verdeeld. In ieder geval mag het niet voorkomen dat spelers structureel wissel staan.

*A1 en A2 leveren desgevraagd spelers aan Senioren 1, 2 en 3. Uitgangspunt is dat ten alle tijden de coördinator van de A-junioren hier van op de hoogte is. Hij/zij zal zo nodig de ouders/verzorgers van de betrokken spelers zal informeren.

Aan de overgang van A Jeugd naar senioren moet extra aandacht worden besteed. Het is belangrijk dat zowel potentiele selectiespelers als recreanten voor de club behouden blijven.

Hiervoor zal de senioren afdeling nauw contact onderhouden met de coördinator en trainer van de leeftijdsgroep O19 en de TJC. Denk daarbij aan meetrainen na de winterstop, etc.

* Esto kent ook een < 23 jaar team, waarbij jonge selectiespelers en talenten uit JO19 en JO17 samenspelen.

*Spelers van andere verenigingen zijn welkom bij ESTO. Het is niet toegestaan dat kader en leden van ESTO spelers van andere verenigingen actief benaderen voor een overstap.

*ESTO zal leden die hogerop willen zeker niet in de weg staan. Wel zal geprobeerd worden om de speler op basis van argumenten (indien beschikbaar en plausibel) te behouden.

*Het is zeker NIET de bedoeling dat leden van ESTO anders dan de door het Jeugdbestuur daarvoor aangewezen personen AKTIEF gaan scouten voor BVO’s of andere ambitieuze verenigingen. Het jeugdbestuur onderhoud als enige de contacten met andere verenigingen inclusief BVO’s. Over eventuele samenwerking met BVO’s zal eerst advies worden ingewonnen bij de VTC.

 

* Hoofdtrainers hebben de verantwoordelijkheid om met hun kennis en ervaring de overige trainers van jeugdteams bij te staan.

*Keeperstrainers hebben wekelijks contact met de jeugdkeepers en hebben specifieke expertise als het gaat om het keepersvak.

*Keepers van de selectieteams zijn verplicht deel te nemen aan de keeperstraining. In overleg met de hoofdtrainer kan eventueel deelname aan 1 van de groepstrainingen komen te vervallen.

 

*Teamtrainers onderhouden contact met de keeperstrainer, zowel tijdens het seizoen als bij de selectieperiode aan het einde van het seizoen.

*De TJC zal het functioneren van onze (assistent)trainers monitoren en, zo mogelijk, op 3 momenten in het seizoen met hen bespreken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een functioneringsformulier. De besprekingsmomenten zijn:

- halverwege de eerste seizoenshelft;

- halverwege de tweede seizoenshelft;

- aan het einde van het seizoen.

*Alle functionarissen binnen de vereniging conformeren zich aan het jeugdbeleidsplan en het technisch beleidsplan van de vereniging. Bij contractbesprekingen met de huidige trainers en bij het aantrekken van nieuwe trainers is dit punt een expliciet onderwerp van gesprek.

Alle functionarissen binnen de vereniging wordt gevraagd lid te worden van ESTO

 

8. Preventie- en Integriteitsbeleid

 

Vanaf januari 2023 hanteert Esto een Preventie- en Integriteitsbeleid.

Hier was al gedeeltelijk sprake van middels het platform rESpecTO. rESpecTO is in 2014 in het leven geroepen om meer aandacht te schenken aan thema’s als sportiviteit en respect binnen de vereniging.

Met dit reglement zet Esto zich in om excessen in het voetballen tegen te gaan. Daarnaast wil Esto binnen de invloedssfeer van onze vereniging op sociaal-ethisch gebied een preventief en correctief

beleid voeren. https://www.esto.nl/204/respecto/

 

8.1 Gedragscodes

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn.

Ongewenst gedrag door medesporters staat hoog in de ranglijst van grensoverschrijdend gedrag. Dat moet beter. Het zit hem in kleine dingen. Help je tegenstander dus overeind en wees sportief in je reactie. Grote mond en klagen bij de scheidsrechter? Doe maar niet, je schiet er niks mee op!

De sporter:

Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur of de vertrouwenspersonen binnen de vereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.

Respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijf van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere

afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. Wed niet op eigen wedstrijden.

Vecht op de mat of in de ring, maar niet daarbuiten. Gebruik wat je bij een vechtsport hebt geleerd alleen ter verdediging.

Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen.

Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer. https://centrumveiligesport.nl/media/1280/gedragscodes-4.pdf

*Trainers/Coaches en Begeleiders. Als trainer wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Hoe iedereen gemotiveerd blijft en beter wordt? Hoe ver kan je daarin eigenlijk gaan? Soms raak je je sporters misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter daar eigenlijk van? Of de ouders langs de kant?

Ben jij je er als trainer van bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen de vereniging? Weet je wat je moet doen als het misgaat? Veel vragen die belangrijk zijn om met het bestuur van je vereniging te bespreken en om afspraken over te maken. Je hebt de verantwoordelijkheid om voor je sporters en je team een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau.

Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.

Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.

Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken. https://centrumveiligesport.nl/media/1278/gedragscodes-2.pdf

*Scheidsrechters en officials. Als scheidsrechter/official zorg je dat de wedstrijd goed verloopt. Je geniet van je ‘vak’. Natuurlijk, er zijn weleens incidentjes. Luidruchtige supporters of ouders langs de lijn, een rotschop op het veld, sporters die verhaal halen. Hoe ga je daar eigenlijk mee om? Jij bent tenslotte verantwoordelijk voor wat er tijdens de wedstrijd gebeurt. Het is juist die verantwoordelijkheid die je kwetsbaar maakt. Je bent een interessant doelwit voor iemand die de wedstrijd wil manipuleren. Hoe onschuldig het ook lijkt.

 

Een scheidsrechter of official:

Is neutraal bij het leiden van wedstrijden en voorkomt de (schijn van) belangenverstrengeling.

Gaat respectvol om met alle betrokkenen.

Zorgt voor een veilige omgeving in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

Organiseert een goede samenwerking met de andere arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.).

Is dienstbaar, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.

Ziet toe op naleving van regels en normen in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Is open. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of goederen aan van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Als jou iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan aan tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders, of derden om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

Is collegiaal ten opzichte andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.

Is zich bewust van de risico's van matchfixing, handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij de sportbond. https://centrumveiligesport.nl/media/1279/gedragscodes-3.pdf

 

8.2 Grensoverschrijdend gedrag

*Discriminatie: Esto staat voor een inclusieve sport. Dat betekent dat iedereen mag meedoen en welkom is. Diversiteit, waarbij iedereen met passie voor sport zichzelf mag zijn, maakt de sport mooi. Discrimineren of uitsluiten is in Nederland bij wet verboden en strafbaar volgens artikel 1 van de Grondwet. Soms lijken vormen van discriminatie gewenst of zelfs noodzakelijk in de context van sport. Toch kan een betrokkene het als ongewenst of ongepast ervaren. De bekendste uitingen van discriminatie in de sport zijn spreekkoren tijdens wedstrijden. Vaak is discriminatie of uitsluiting minder expliciet en is het bijna onderdeel geworden van alledaagse omgangsvormen. Dat maakt dat we het niet meer als zodanig herkennen/erkennen in de sport.

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. In de Nederlandse wet worden 11 discriminatiegronden beschreven: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract en arbeidsduur.

*Intimidatie en Machtsmisbruik: Macht is het vermogen om anderen te sturen in hun gedrag. In sommige gevallen zijn we het erover eens dat iemands gedrag gestuurd mag worden: denk bijvoorbeeld aan de politie die de wet handhaaft of aan een leraar voor de klas. Soms maken mensen echter misbruik van macht, bijvoorbeeld als zij het gedrag van anderen in een richting sturen die vooral voor henzelf beter uit komt. Of als ze anderen dingen laten doen die ze eigenlijk niet willen. In dat soort gevallen spreken we van machtsmisbruik.

Intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door diegene angst aan te jagen. Intimidatie kan plaatsvinden door iemand in een machtspositie, richting iemand die minder of geen macht heeft. Denk hierbij aan een trainer die bepaalt of een speler wel of niet wordt opgesteld. Of een bestuurslid richting een trainer/coach, waarbij het bestuur bepaalt of het contract van de trainer/coach wordt verlengd.

Kortom, machtsmisbruik en intimidatie komen voor wanneer er machtsongelijkheid is. Deze ongelijkheid is vaak aanwezig in de sport, maar hoeft geen probleem te zijn.

Herkennen:

Wanneer iemand iets ervaart als machtsmisbruik of intimidatie verschilt per persoon. Voor de één kan iets intimiderend overkomen terwijl dit voor iemand anders niet zo hoeft te zijn. Het is belangrijk om je bewust te zijn van machtsrelaties binnen de sportcontext en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.

Voorkomen:

Het is goed om te bedenken dat macht vaak niet gekoppeld is aan een persoon, maar aan een situatie. Iemand kan als trainer met zijn/haar medetrainers gelijkwaardig omgaan, maar als trainer met zijn/haar sporters zijn macht misbruiken. Denk na over jouw rol binnen de sport en hoe jouw gedrag anderen kan beïnvloeden. En nog belangrijker: maak het onderwerp bespreekbaar binnen jouw sportteam en vereniging!

 

*Pesten: Als sport staan we voor samen spelen en voor leren van elkaar. Pesten hoort daar niet bij. Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter. Daarbij proberen één of meerdere personen een ander fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. De andere persoon kan zich niet verdedigen tegen dit gedrag. Pestgedrag kan heel duidelijk zijn, bijvoorbeeld als iemand specifiek wordt buitengesloten of beledigd, maar het kan ook heel subtiel zijn. Een keer je materiaal in de prullenbak terugvinden kan grappig zijn, maar iedere week alles uit de prullenbak moeten halen, is niet meer leuk.

 

Een relatief nieuwe manier van pesten is het online pesten, zoals op sociale media. Denk bijvoorbeeld aan iemand die wordt uitgesloten van WhatsApp-groepen of die ongewenst seksueel getinte foto's krijgt toegestuurd. Pesten in teams heeft vaak ook te maken met groepsdynamiek. Het is daarom belangrijk dat trainers de pedagogische vaardigheden hebben om dit gedrag te herkennen.

Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen als de andere persoon er bang van wordt en er dus een gevoel van onveiligheid ontstaat. Aan bedreiging hoeft echter niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan. Pesten is niet strafbaar voor de Nederlandse wet, bedreigen is dat wél.

*Seksuele intimidatie en misbruik: De afgelopen jaren is er door de sport veel aandacht besteed aan het voorkómen van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Naar aanleiding van meerdere ernstige meldingen werd er uitgebreid onderzoek gedaan naar misstanden in de sport. Mede hierdoor zijn er aanpassingen gedaan in het sporttuchtrecht. Zo is de verjaring vervallen, is er een meldplicht ingevoerd, worden meldingen beter gerapporteerd en opgevolgd, en wordt er regelmatig media-aandacht gevraagd. We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het misgaat.

Je hebt het recht om nee te zeggen als het gedrag van een ander je een vervelend gevoel geeft. Ook

als dat een volwassen persoon is, een medesporter of een coach: het is niet ok! Praat erover met je ouders, vrienden, het bestuur van je vereniging, je trainer, de Vertrouwenscontactpersoon.

Doet er zich een situatie voor waar sprake is van een van bovenstaande gedragsovertredingen, meld dit dan bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersonen.

 

8.3 Vertrouwenscontactpersonen

Esto heeft 3 vertrouwenscontactpersonen die een luisterend oor zijn, advies kunnen geven en je kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties bij gevallen als agressie, seksuele intimidatie, pesten of financiële problemen.

José Nicolaas, Lianne de Groot en Esther van Zoest zijn te bereiken middels e-mailadres: [email protected]

 

8.4 Vrijwilligers bij Esto overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligersorganisaties die sport aanbieden, hebben ook de zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. In de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen.

Verenigingen die preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking.

 

Het verplicht stellen van een VOG voor een trainer of leider - en dit elke 3 tot 5 jaar herhalen - biedt een eenvoudige manier om te checken of de betreffende leider of trainer niet eerder voor een gewelds- of zedendelict veroordeeld is. De praktijk leert dat sommige veroordeelden steeds weer posities bemachtigen zoals als trainer of leider in een sportclub - waarin ze gemakkelijk in contact komen met kwetsbare slachtoffers.

Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom gratis.

 

Doordat steeds meer sportorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties (zoals scouting, kindervakantieweken) hier gebruik van gaan maken, wordt het des te belangrijker voor elke

(sport)organisatie om dit ook bij de eigen organisatie structureel door te voeren.

 

Het bestuur van Esto wil als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers van 18 jaar

en ouder, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen en/of leden met een verstandelijke beperking, vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, leden van de Jeugdcommissies en wedstrijdsecretariaat. Ook alle leden van het bestuur vragen een VOG aan.

 

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag

mee te werken. Met ingang van het seizoen 2023-2024 stelt Esto het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van het seizoen 2023-2024 geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen en/of leden met een verstandelijke beperking aan de orde is.

 

Het aanvragen van de VOG zorgt voor een veiligere en aantrekkelijkere sportomgeving voor iedereen. Op deze manier hopen wij er gezamenlijk voor te zorgen dat een veilige sportomgeving gecreëerd wordt en iedereen met veel plezier en onbezorgd kan blijven sporten!

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!