Cookie beleid ESTO

De website van ESTO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

STATUTEN VAN DE VOETBALVERENIGING ‘EENDRACHT STREKT TOT OVERWINNING’  

Artikel 1:  NAAM EN ZETEL

1. De vereniging is genaamd Eendracht Strekt Tot Overwinning en werd opgericht op 1 januari 1936.  Zij heeft haar zetel  te Bodegraven
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid
3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda.
        
Artikel 2:  DUUR
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd
2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli tot 30 juni
       
Artikel 3:  DOEL
1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de betaalde voetbalsport
2. De vereniging tracht onder meer dit doel te bereiken door d.m.v. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB):
a) Deel te nemen aan de door de K.N.V.B. georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden
b) Wedstrijden te doen houden
c) Evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren
d) De nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden
     
Artikel 4:  LEDEN
1. Leden zijn natuurlijke personen die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten
2. In geval van niet-toelating door het bestuur, kan op verzoek van de betrokkene alsnog op de eerstvolgende algemene ledenvergadering tot toelating worden besloten
3. Allen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap lid zijn van de K.N.V.B. kunnen lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de K.N.V.B. is ook verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden.
4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of lid van verdiensten benoemen.

Artikel 5:  VERPLICHTINGEN
1. De leden zijn verplicht :
a) De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven .
b) De statuten en reglementen van de K.N.V.B., de besluiten van  een ander orgaan van de vereniging na te leven .
c) De belangen van de vereniging, de K.N.V.B. en van de voetbalsport in het algemeen niet te beschadigen.
d) De overige verplichtingen, welke de vereniging of de K.N.V.B. in naam van haar leden aangaat, of welke uit  het lidmaatschap van de vereniging of de K.N.V.B. voortvloeien, te aanvaarden en na te komen
Behalve in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.
           
Artikel 6:   STRAFFEN
1. a) In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b)Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels , alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de K.N.V.B. of waardoor de belangen van de K.N.V.B. of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
2. Het bestuur is bevoegd om ingeval van overtreding als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen;
a) Berisping
b) Geldboeten; tevoren bij reglement vast te stellen op bepaalde overtredingen en verzuimen
c) Schorsing
d) Royement
3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
4. Royement kan allen worden uitgevoerd wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
        
Artikel 7:   GELDMIDDELEN
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a) Contributie van leden
b) Ontvangst uit wedstrijden
c) Andere inkomsten
         
Artikel 8:   CONTRIBUTIE
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën  worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
      
Artikel 9:   KOSTENVERGOEDING
Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de K.N.V.B. vast te stellen normen en voorwaarden.
                    
Artikel 10:   EINDE LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt:     
a) Door de dood van het lid
b) Door opzegging door het lid
c) Door opzegging namens de vereniging
d) Door royement als bedoeld in artikel 6, lid 4
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan  de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit ten zijnen opzichte uitsluiten.
5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd.
6. In geval een lid door de K.N.V.B. is geroyeerd, is het bestuur na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
            
Artikel 11:   BEGUNSTIGERS
1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers
2. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten
3. Begunstigers hebben geen andere rechten en/of plichten dan die hen welke bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten en plichten van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat dat de jaarlijkse bijdragen voor het lopende verenigingsjaar per geheel verschuldigd blijft
5. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
                     
Artikel 12:   BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen; te weten een voorzitter, een vice -voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een lid die door de algemene vergadering uit de leden in die functie wordt gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. a)    Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste 10 leden
b) Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering
3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
4. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de door hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meerdere bestuurders behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
5. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie op een tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door
a) het beëindigen van het lidmaatschap
b) Door het bedanken als bestuurslid 

Artikel 13:   BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit , voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur te worden vastgesteld.
          
Artikel 14:   VERTEGENWOORDIGING
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komen.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor ene schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering  voor het besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van 50.000 gulden te boven gaande. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a) Hetzij door het bestuur
b) Hetzij door de voorzitter
c) Hetzij door twee andere bestuursleden.
7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 1 t/m 6 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij het in het derde lid van artikel 1 genoemde Kamer van Koophandel en Fabrieken.
    
Artikel 15:   REKENING EN VERANTWOORDING
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen worden gekend.
2. Het bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekeningen verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. a) De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie van drie leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
b) De leden zijn terstond herkiesbaar.
c) De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich voor rekening van de vereniging, door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen  en inzage in de boeken  en bescheiden van de vereniging te geven.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaar lang te bewaren .
                    
Artikel 16:  ALGEMENE VERGADERINGEN
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die met en door de wet of in de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer
a) Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering
b) Jaarverslag van de secretaris
c) Jaarverslag van de penningmeester
d) Verslag van de kascommissie
e) Vaststelling van de begroting
f) Verkiezing van de kascommissie
g) Rondvraag
4. Andere algemene vergaderingen worde3n gehouden zoveel als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middels een aan alle leden  te zenden schriftelijke kennisgeving zulks onder gelijktijdige melding van de agenda.
6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan  vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel 17:   TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Leden tot 18 jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens één stem uit en leden ouder dan 18 jaar telkens drie stemmen.
2. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan
3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreft.
4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er melding wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter
6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van der uitgebrachte stemmen. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen vindt herstemming plaats over de personen die de meeste of zondig de meeste en op één na meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien de stemmen staken beslist het lot.
8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt:
a) Blanco zijn
b) Zijn ondertekend
c) Onleesbaar zij
d) Een persoon niet duidelijk aanwijzen
e) De naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is
f) Voor iedere verkrijgbare plaats meer dan één naam bevatten
g) Meer bevatten dan een duidelijk aanwijzing van de persoon dien is bedoeld.
9. a) Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd is diens oordeel over de inhoud van het voorstel eveneens beslissend.
b)Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering, indien het oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. Een algemene vergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet tenminste 10 procent der leden de presentielijst heeft getekend. Indien het vereiste aantal leden ontbreekt zal een nieuwe algemene vergadering worden uitgeschreven die tot besluiten is bevoegd, ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze vergadering dient eveneens tenminste veertien dagen tevoren worden bijeengeroepen.             
                            
Artikel 18:
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen de eerstvolgende  algemene vergadering te worden vastgesteld
                      
Artikel 19:  STATUTENWIJZIGING
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste veertien dagen  voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag  waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of en afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
5. Het in de leden 1 t/m 3 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging
6. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan iedere bestuurder is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
                
Artikel 20:  ONTBINDING EN VEREFFENING
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekken besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van het de leden aanwezig is.
2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op een volgende algemene ledenvergadering, ongeachte het op deze vergadering aanwezige aantal leden, met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten
3. Bij de oproeping van de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld , dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen  moet ten minste veertien dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene  vergadering aan te wijzen liefdadige of de lichamelijke opvoeding bevorderende instelling.
6. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie van Amateurisme van de K.N.V.B.
7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘ in liquidatie’
                    
Artikel 21:  HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten     
                    
Artikel 22: SLOTBEPALING
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1. P.L.M. Oudenhoven
2. J.L. van der Hoorn
3. J. Scheper
4. N.A. Toor
5. A. van den Berg
Van wie sub 1,2,3 en 4 genoemden de functies van resp. voorzitter, vice - voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!